STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Publikujemy komunikat wydany przez Nuncjaturę Apostolską w PolsceKomunikat

Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

 

W związku z doniesieniami medialnymi, Nuncjatura Apostolska w Polsce oświadcza co następuje:

Postępowanie kanoniczne w sprawie oskarżeń kierowanych przez Panią Monikę (imię zmienione) wobec jednego z polskich biskupów prowadzone jest przez Kongregację Nauki Wiary. Pierwszy list w tej sprawie nadszedł do Nuncjatury 27 maja 2019 r. i tego samego dnia został przekazany do Stolicy Apostolskiej. Pełnomocnik Pani Moniki został o tym poinformowany pismem z dnia 30 maja 2019 r.

Nuncjatura Apostolska w Polsce nie jest stroną tego postępowania i podejmuje działania wyłącznie w ramach zaleceń przekazanych przez Stolicę Apostolską.

W szczególności Nuncjusz Apostolski nie jest sędzią w tej sprawie ani organem upoważnionym do relacjonowania przebiegu postępowania.

Mając na uwadze wagę opisanej sprawy oraz konieczność dochowania najwyższej staranności w dążeniu do wyjaśnienia prawdy, Ksiądz Arcybiskup Salvatore Pennacchio w dniu 23 stycznia 2020 r. osobiście spotkał się z Panią Moniką oraz jej pełnomocnikiem. Wizyta była ściśle związana z prowadzonym postępowaniem, a obecność Pani Moniki w Nuncjaturze Apostolskiej była obopólnie uzgodniona.

Nuncjatura zrobiła wszystko co w jej mocy, aby zapewnić Pani Monice podczas składania świadectwa możliwie najdogodniejsze warunki, które w jak najmniejszym stopniu obciążałyby jej wrażliwość. Dołożono zatem wszelkich starań, aby Panią Monikę i jej pełnomocnika potraktować z należytą powagą i szacunkiem.

Zamiarem Nuncjatury nigdy nie było ograniczanie Pani Monice prawa do powiadomienia mediów, ani ukrywanie sprawy przed opinią publiczną. Należy jednak mieć na uwadze, iż doniesienia medialne w tego rodzaju wrażliwych sprawach wywołują ogromne emocje społeczne, które znacząco mogą utrudnić postępowanie mające na celu ustalenie prawdy. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż w tej sprawie nie zapadł do tej pory żaden wyrok sądu powszechnego.

Warszawa, 12 lutego 2020 r.

 


 

Comunicato della Nunziatura Apostolica in Polonia

 

In relazione alle recenti notizie giornalistiche, la Nunziatura Apostolica in Polonia dichiara quanto segue:

Il procedimento canonico in seguito a delle accuse dirette dalla sig.ra Monika (nome cambiato) contro uno dei vescovi polacchi è condotto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prima lettera in questa materia è arrivata alla Nunziatura il 27 maggio 2019 ed è stata inoltrata alla Santa Sede lo stesso giorno. L’avvocato della sig.ra Monika è stato informato di ciò con lettera del 30 maggio 2019.

La Nunziatura Apostolica in Polonia non è parte processuale in relazione a questo procedimento e agisce solo nel quadro delle istruzioni procedurali formulate dalla Santa Sede.

In particolare, il Nunzio Apostolico non è giudice in questo caso, non è neanche autorizzato a riferire circa il corso del procedimento.

Data l’importanza del caso descritto e la necessità di esercitare la massima diligenza nel tentativo di chiarire la verità, Sua Eccellenza Mons. Salvatore Penacchio, il 23 gennaio di quest’anno ha incontrato la sig.ra Monika e il suo rappresentante legale. La visita è stata strettamente correlata con il procedimento in corso e la presenza della sig.ra Monika nella Nunziatura Apostolica è stata reciprocamente concordata.

La Nunziatura ha assicurato alla sig.ra Monika le condizioni più favorevoli per la presentazione della sua testimonianza, in modo da gravare il meno possibile sulla sua sensibilità. È stato fatto ogni sforzo per trattare la signora Monika e il suo rappresentante con la dovuta serietà e rispetto.

La Nunziatura non ha mai avuto l’intenzione di limitare il diritto della sig.ra Monika di informare i media o di nascondere il caso al pubblico. Tuttavia, va tenuto presente che i resoconti dei media in questi tipi di casi sensibili suscitano enormi emozioni sociali, che possono interferire in modo significativo sui procedimenti volti a stabilire la verità.

E’ necessario ribadire che in questo caso non è stata ancora emessa alcuna sentenza giudiziaria civile.

 

Varsavia, il 12 febbraio 2020

ZOBACZ TAKŻE