STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / APEL PROFESORÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ROKU 100. ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II

Apel profesorów i nauczycieli akademickich w roku 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

- Nauczanie Karola Wojtyły jest dziś bardzo aktualne, daje odpowiedzi na wyzwania stające przed współczesnymi społeczeństwami – podkreślają rektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dniu 42. rocznicy Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża z Polski

Apel profesorów i nauczycieli akademickich w roku 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

Rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski, i rektor UPJPII, ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, w obecności kard.  Stanisława Dziwisza, zaprosili do wsparcia Międzynarodowego Apelu Profesorów i Nauczycieli Akademickich, w roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, którzy zachęcają do pogłębiania jego myśli i dorobku naukowego. Spotkanie odbyło się w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

Kard. Dziwisz podkreślił wagę tego  Apelu, wskazując, iż coraz bardziej widoczna staje się potrzeba przypominania nauczania św. Jana Pawła II kolejnym pokoleniom. Jak mówił wieloletni sekretarz papieża, nieodzownym jest przypominanie nie tylko nauczania i życiowej postawy, ale także zgłębianie jego myśli filozoficznej w poszukiwaniu wewnętrznej prawdy. – To pole do szczególnej współpracy uniwersytetów, których patronem jest Jan Paweł II, to zobowiązuje do przekazywania jego dziedzictwa młodym ludziom. Dziś dostrzegamy, że pomimo już prawie 16 lat od śmierci papieża, jego nauczanie nadal inspiruje i motywuje do działania, mimo upływu lat on jest nadal z nami – powiedział kard. Dziwisz.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski zaznaczył, że nauczanie Karola Wojtyły można skutecznie przekazywać młodym ludziom używając nowych środków komunikacji i technologii.  Dodał, że autorzy Apelu zwracają uwagę, że „w dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, przewartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą uniwersytetów i uczelni jest poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw”. – Nauczanie Karola Wojtyły niewątpliwie otwiera przed studentami nowe horyzonty, których nie znajdą w kulturze masowej – powiedział ks. prof. Kalinowski.

Podobnego zdania był również rektor UPJPII ks. dr hab. Robert Tyrała. – Na naszym uniwersytecie realizujemy już wezwanie, które niesie ten Apel. Doceniamy również rolę mediów w promowaniu nauczania św. Jana Pawła II – podkreślił. Przypomniał również związki Karola Wojtyły z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którego wywodzi się obecny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Rektorzy KUL i UPJPII zapowiedzieli współpracę w wielu obszarach, także w ramach powstającej na KUL Akademii Nowoczesnych Mediów.

Międzynarodowy Apel Profesorów i Nauczycieli Akademickich, w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II podpisało już ponad 330 przedstawicieli środowisk akademickich z Polski, USA,  Kanady, Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemiec, Belgii, Słowacji, Meksyku oraz Afryki. Spośród polskich uczelni pod apelem popisali się wykładowcy m.in. z KUL, UPJPII w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Uniwersytetu Wrocławskiego, UMCS, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Publikujemy treść Apelu:

Szanowni Państwo Profesorowie, Nauczyciele Akademiccy, Drodzy Doktoranci i Studenci,

Zwracamy się do Państwa za Apelem, który kierujemy w czasie, gdy szczególnie wspominamy Karola Wojtyłę, profesora, wielkiego nauczyciela akademickiego, filozofa, kardynała i papieża. Pragniemy przypomnieć jego znaczący wkład w rozwój nauki, przede wszystkim w dziedzinie antropologii i humanizmu.

Miesiąc październik, tradycyjnie związany jest z początkiem roku akademickiego w naszych uczelniach, w tych dniach, 16 października, przypada także 42 rocznica wyboru Jana Pawła II. Rok 2020 jest jubileuszem jego setnej rocznicy urodzin. To dobra okazja, by kolejny raz sięgnąć w programach naszych wykładów, zajęć dydaktycznych i pracy naukowej, do nauczania Karola Wojtyły, w aspekcie filozoficznym, kulturowym i społecznym, do czego Państwa zachęcamy.

W dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, przewartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą Uniwersytetów i uczelni jest poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw. Kierunki na tej drodze profetycznie wskazywał św. Jan Paweł II. W encyklice „Fides et ratio” napisał, że w sferze osobowego samopoznania: im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego istnienia.

To poszukiwanie niezaprzeczalnego sensu jest dziś wyzwaniem dla naszych studentów, w otaczającej ich coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Rozwój technologiczny i pojawiające się wraz z nim coraz bardziej nieograniczone możliwości wirtualnej komunikacji, są wielką szansą, ale stwarzają również niespotkane dotąd zagrożenia. Wobec tych faktów, nauczanie papieża z Polski i jego życiowa postawa, mogą inspirować młodych ludzi, do dążenia ku prawdzie i wewnętrznej wolności. Dlatego zachęcamy, by używając współczesny środków przekazu i nowych metod dydaktycznych, wykładowcy akademiccy nawiązywali do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II.

Odwaga i niezłomna postawa św. Jana Pawła II w dążeniu do prawdy, stają się dziś autentycznym świadectwem i pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania egzystencjalne. Ojciec Święty zwracał uwagę, że uniwersytety w swej działalności są na służbie prawdy poznawanej i przekazywanej, które są warunkiem niejako organicznym podmiotowości całego społeczeństwa.

Stąd tak ważne jest twórcze towarzyszenie młodym ludziom i formowanie ich do odpowiedzialnego podejmowania ról społecznych. We wspomnianej encyklice „Fides et ratio” czytamy zaś, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Korzystajmy z tego potencjału w naszych środowiskach akademickich. Niech nauczanie św. Jana Pawła II będzie zachętą dla studentów do podejmowania wyzwań i rozwoju osobistego!

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Zdjęcia: Maciej Gradowski| UPJPII

Galeria

ZOBACZ TAKŻE