STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BŁ. MICHAŁ GIEDROYĆ POWĘDROWAŁ DO ŚW. JANA Z KĘT

Bł. Michał Giedroyć powędrował do św. Jana z Kęt

8 lutego 2019  miało miej­sce pierw­sze spo­tka­nie z bło­go­sła­wio­nym Mi­cha­łem Gie­droy­ciem w ko­ście­le św. Marka w Kra­ko­wie, w ra­mach przy­go­to­wa­nia do uro­czy­ste­go dzięk­czy­nie­nia za jego be­aty­fi­ka­cję.

Bł. Michał Giedroyć powędrował do św. Jana z Kęt

Pro­boszcz pa­ra­fii świę­tej Anny, ks. prof. dr. hab. Ta­de­usz Panuś, gdzie w cza­sach Mi­cha­ła żył i pra­co­wał św. Jan Kanty, prze­wod­ni­czył Eu­cha­ry­stii, po któ­rej otrzy­mał od Rek­to­ra ks. dr. hab. Andrze­ja Wój­ci­ka re­li­kwie bł. Mi­cha­ła. Brat Mi­chał, jak w XV wieku po­wę­dro­wał uli­ca­mi Kra­ko­wa do swego Przy­ja­cie­la do św. Anny – św. Jana z Kęt. Ho­mi­lię wy­gło­sił ksiądz Ka­zi­mierz Skwie­raw­ski.

Po Eu­cha­ry­stii zo­sta­ła od­śpie­wa­na li­ta­nia do bł. Mi­cha­ła i uczczo­no jego re­li­kwie.

Źródło: Siostry Jadwiżanki Wawelskie

Galeria

ZOBACZ TAKŻE