STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / GOŚCIE Z LITWY U BŁOGOSŁAWIONEGO MICHAŁA

Goście z Litwy u błogosławionego Michała

 25 lutego ko­ściół św. Marka w Kra­ko­wie od­wie­dzi­li bi­sku­pi z Litwy:  bi­skup die­ce­zji ko­sze­dar­skiej, Jonas Iva­nau­skas, i bi­skup po­moc­ni­czy z Kowna, Al­gir­das Ju­re­vičius. To­wa­rzy­szy­li im ks. Alfonsas Kel­me­lis oraz ar­ty­sta rzeź­biarz pro­fe­sor Cze­sław Dźwi­gaj. Księ­ża bi­sku­pi mo­dli­li się przy gro­bie Bło­go­sła­wio­ne­go – swego Ro­da­ka. Spra­wo­wa­li Eu­cha­ry­stię z for­mu­la­rza o bło­go­sła­wionym za­kon­ni­ku, pod­czas któ­rej bp Al­gir­das wy­gło­sił ho­mi­lię. 

Goście z Litwy u błogosławionego Michała

W po­dzię­ko­wa­niu i darze prze­ka­za­ły­śmy na­szym Go­ściom z Litwy po­si­tio św. Ja­dwi­gi Kró­lo­wej i bło­go­sła­wio­ne­go Mi­cha­ła Gie­droy­cia. Otrzy­ma­ły­śmy na­to­miast bio­gra­fię wiel­kie­go li­tew­skie­go męczen­ni­ka, bł. Bi­sku­pa Teo­fi­la Ma­tu­lio­ni­sa.

Siostry Jadwiżanki Wawelskie | BPAK

Galeria

ZOBACZ TAKŻE