STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / “SZTUKA SAKRALNA MAŁOPOLSKI” W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY W KRAKOWIE

“Sztuka sakralna Małopolski” w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Już od 27 maja Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie zaprasza na organizowaną wspólnie z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wystawę „Sztuka sakralna Małopolski”.
Ekspozycja zaaranżowana na dwóch piętrach budynku Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. przy ul. Kanoniczej 19-21, ma na celu ukazanie historycznego i artystycznego bogactwa sztuki sakralnej na terenie Małopolski, wyrażonego poprzez dzieła sztuki z zakresu malarstwa, rzeźby, tkanin oraz rzemiosła artystycznego. Prezentowane obiekty reprezentują różne okresy, od średniowiecza do czasów współczesnych, przybliżając dwie tradycje Kościoła – Zachodnią i Wschodnią.

W pierwszej części wystawy zaprezentowane zostaną dzieła pochodzące zarówno ze zbiorów własnych Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, jak i kościołów Małopolski, a w szczególności Archidiecezji Krakowskiej, dzięki czemu zwiedzający będą mieli możliwość spotkania z wieloma obiektami, które na co dzień są trudno dostępne lub nie są udostępniane szerszej publiczności. Ekspozycja przybliży najważniejsze w sztuce zachodniej motywy ikonograficzne oraz symbolikę i funkcję szat i paramentów liturgicznych, podkreślając nierozerwalną więź między sztuką sakralną a liturgią. Wśród dzieł przedstawiających Chrystusa, Maryję i świętych, będzie można zobaczyć m.in. grupę obrazów Jakuba Mertensa z kościoła Mariackiego i Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Świętego Hieronima” przypisywanego warsztatowi Jusepe de Ribery czy „Zwiastowanie” Giovanniego Battisty Pittoniego. Nie zabraknie też wątków krakowskich – na ekspozycji znajdzie się m.in. projekt polichromii do skarbca Katedry Wawelskiej autorstwa Józefa Mehoffera, „Matka Boża karmiąca” Józefa Unierzyskiego oraz obraz „Okazanie Władysławowi Jagielle obrazu jasnogórskiego” autorstwa Floriana Cynka, przed wystawą poddany konserwacji, która ujawniła w całej pełni jego piękno. Obok malarstwa i rzeźby, na wystawie będzie można zobaczyć zabytkowe szaty liturgiczne, zdobione motywami kwiatów umbraculum z przełomu XVIII i XIX w. oraz kielichy, puszki na komunikanty i monstrancje ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego oraz wielu małopolskich parafii i klasztorów. Wśród zaprezentowanych dzieł znajdą się prace takich złotników, jak Ján Silaši, Marcin Lekszycki czy Piotr Seip, a na szczególną uwagę zasługują także na co dzień nieudostępniane szerszej publiczności korony Matki Bożej od Wykupu Niewolników z kościoła św. Jana w Krakowie. Na ekspozycji znajdą się także najnowsze i wcześniej niepokazywane nabytki muzeum: figura Chrystusa Zmartwychwstałego z końca XV wieku, datowane na 1420-30 r. malowidła ścienne z przedstawieniami Chrystusa umierającego na krzyżu oraz Świętej Rozmowy z kompozycją ornamentów roślinnych, a także XVII-wieczny obraz ze sceną Ukrzyżowania, pochodzący z klasztoru Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Uzupełnienie wystawy będą stanowić wypowiedzi papieża Benedykta XVI, który wielokrotnie poruszał tematykę piękna i sztuki, szczególnie w kontekście jej relacji z liturgią i bogatą tradycją chrześcijańską.

Druga odsłona wystawy „Sztuka sakralna Małopolski”, zlokalizowana w trzech salach na pierwszym piętrze Muzeum Archidiecezjalnego, ukaże sztukę cerkiewną ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, reprezentującą tereny wschodniej Małopolski. Obiekty te, pochodzące i związane historycznie z Ziemią Sądecką i polskimi Karpatami, zostały zebrane w 1947 roku w związku z poleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby podjąć akcję zabezpieczającą zabytki w opuszczonych cerkwiach łemkowskich. Trzon udostępnionej zwiedzającym kolekcji stanowią ikony z okresu od XV do XIX wieku, z których część eksponowana jest wraz z bogatymi nastawami ołtarzowymi. Podobnie jak w pierwszej części wystawy, prezentowane dzieła zostaną podzielone ze względu na ich tematykę i najbardziej popularne w sztuce Wschodu motywy ikonograficzne. Ekspozycję otworzy rekonstrukcja ikonostasu z wnętrza cerkwi, skonstruowana z ikon pochodzących z różnych miejscowości, której towarzyszyć będą przedmioty wykorzystywane podczas liturgii. W drugiej sali zostaną przedstawione liczne wizerunki Matki Bożej i wyobrażenia świętych, w tym najstarsza i najcenniejsza w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu ikona – pochodząca z XV wieku Hodegetria z Nowej Wsi. Ostatnia sala przybliży tematykę ofiary Chrystusa, Jego śmierci i Zmartwychwstania. Na podstawie zaprezentowanych obiektów można będzie prześledzić także przemiany stylowe, zachodzące na przestrzeni wieków w sztuce cerkiewnej wschodniej Małopolski – najstarsze wizerunki z sądeckiej kolekcji prezentują bezpośrednią łączność z regułami bizantyjskimi, z kolei w ikonach wieku XVII zauważyć możemy już stopniowe przenikanie stylizacji zachodniej. Oprócz ikon, na wystawie można będzie zobaczyć m.in. malowany kosz ambony, tabernakulum, lichtarze, pulpity czy krzyże ołtarzowe i procesyjne.

– W ten sposób pod dachem domu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II – w wymiarze artystycznym realizuje się wielkie pragnienie Chrystusa „Ut unum sint” – „Aby byli jedno”. I spełnia się marzenie Jana Pawła II dotyczące chrześcijańskiej jedności Zachodu i Wschodu – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas wernisażu wystawy oraz dziękował i gratulował wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

Wraz z otwarciem wystawy zbiega się złoty jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Mając na uwadze ogromny wkład w rozwój Muzeum Archidiecezjalnego w ostatnich latach, a także Jego osobiste przywiązanie do sztuki sakralnej i wyczucie na piękno, wystawa zostanie dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu.

Wystawę „Sztuka sakralna Małopolski” można będzie oglądać od 27 maja 2023 r. do 8 maja 2025 r. w godzinach otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego (wtorki – niedziele, g. 10.00-17.00, ostatnie wejście godz. 16:15), przy ulicy Kanoniczej 19 w Krakowie.

Sztuka sakralna Małopolski w Muzem Archidiecezjalnym (20)

Muzeum Archidiecezjalne, BP AK
ZOBACZ TAKŻE