STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / TRWAJCIE W NADZIEI, ŻE JEST Z WAMI BÓG! UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARII MAGDALENY W WYSOKIEJ.

Trwajcie w nadziei, że jest z Wami Bóg! Uroczyste poświęcenie kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Wysokiej.

- Bądźmy wdzięczni Bogu za łaskę tego czasu, ale również pamiętajmy o ludziach, którzy przyczynili się do naszej dzisiejszej radości. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas poświęcenia kościoła w Parafii św. Marii Magdaleny w Wysokiej koło Wadowic.

Trwajcie w nadziei, że jest z Wami Bóg! Uroczyste poświęcenie kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Wysokiej.

Przed Eucharystią, parafianie przedstawili historię świątyni i poprosili o jej uroczyste poświęcenie. Ustne podanie utrzymują, że pierwszymi duszpasterzami w Wysokiej byli zakonnicy, a konkretnie tynieccy benedyktyni. Kościół i parafia w Wysokiej powstała przed 1354 rokiem. W 1518 roku miał miejsce pożar i odbudowa świątyni, a w okresie reformacji, około 1576 roku, kościół został przekształcony na zbór kalwiński. Najcięższym ciosem, jaki reformacja zadała administracji kościelnej w Wysokiej, była utrata przez nią statusu parafii. Posiadała nadal własny kościół, ale w praktyce stała się filią sąsiedniej parafii Marcyporęba. Ten stan trwał do roku 1786. Wysoka pod względem kościelno – prawnym od roku 1786 do 1955 posiadała status ekspozytury. W 1966 roku, dekretem kardynała Karola Wojtyły, kościół w Wysokiej otrzymał tytuł probostwa. W latach 2006 – 2014 dokonano gruntownej rozbudowy świątyni i przykościelnej infrastruktury.

W homilii, arcybiskup przypomniał słowa Jezusa skierowane do św. Piotra: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”, które padły w odpowiedzi na jego wyznanie wiary.

– Na tej Chrystusowej obietnicy zaczął budować się Kościół, który będzie trwać aż do skończenia świata, kiedy przyjmie nową postać (…) Między tymi dwoma momentami rozciąga się wielka historia, Bożego ludu, który wsłuchany w Boże słowo, zdąża za Chrystusem, mocą Ducha Świętego, do swego ostatecznego spełnienia.

Metropolita podkreślił, że Kościół jest wspólnotą, która potrzebuje miejsca, by oddawać cześć i chwałę Bogu. Odwołując się do 900-letniej historii parafii, zaznaczył, ze dzisiejsza uroczystość wyznacza ważny etap w dziejach chrześcijan z Wysowej.

– Oto zostaje oddana Najwyższemu Bogu świątynia. Jemu na chwałę, ludziom dla zbawienia (…) Historia Wysokiej i świątyń, które się tu wznosiły, pokazuje, jak bardzo troszczono się, aby Boża chwała rozbrzmiewała jak najbardziej donośnie (…) To jest dzieło Waszej wiary, miłości i zawierzenia Panu Bogu.

Arcybiskup podziękował duszpasterzom i parafianom za trud rozbudowy świątyni i podążanie drogami Ewangelii. Prosił Boga o miłosierdzie i nadzieję, aby poświęcony kościół prowadził wiernych do Niebieskiego Jeruzalem.

– Z głębokim przekonaniem i wdzięcznością mówię: Bóg Wam zapłać! Zróbcie wszystko, aby ta świątynia – dzieło Waszych serc, pracy i troski o jej piękno – była żywym Kościołem.

Kończąc homilię, metropolita zaznaczył, że skarb wiary trzeba przekazywać następnym pokoleniom, kontynuując tym samym piękną historię Kościoła.

Przed błogosławieństwem, proboszcz parafii – ks. Adam Stawarz, podziękował Bogu za dar rozbudowanej świątyni. Wyraził wdzięczność arcybiskupowi za konsekrację i niezłomną odwagę w bezkompromisowym bronieniu wiary, krzyża i Ewangelii.

– Dziękujemy, że w tak trudnych czasach deptania tego, co najświętsze, głosisz prawdę o człowieku i jego niezwykłej godności.

Obrzęd konsekracji, czyli uroczystego poświęcenia świątyni jest jednym z najbardziej uroczystych aktów liturgicznych. Odnowione po Soborze Watykańskim II obrzędy dedykacji, czyli poświęcenia kościoła zostały opracowane w dwóch wersjach: poświęcenie kościoła, w którym jeszcze nie sprawowano służby Bożej oraz poświęcenie kościoła, w którym już stale sprawuje się służbę Bożą. W celu poświęcenia kościoła należy wybrać odpowiedni dzień, w którym wierni mogą licznie przybyć do świątyni. Dzień dedykacji kościoła ma rangę uroczystości.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Wysoka

ZOBACZ TAKŻE