STRONA GŁÓWNA / INFORMACJA NA TEMAT POGRZEBÓW PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

INFORMACJA NA TEMAT POGRZEBÓW PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Przekazujemy uaktualnione informacje dotyczących pogrzebów na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Krakowa.

1. Pogrzeby na cmentarzach: Batowice, Grębałów, Podgórze odbywają się tylko od bramy cmentarnej, bez Mszy świętej.

2. Pogrzeby na Cmentarzu Rakowickim odbywają się w kaplicy cmentarnej. Podczas Mszy Świętej w kaplicy może przebywać 10 osób z rodziny. Szaty liturgiczne oraz inne paramenty do pogrzebu przygotowuje pan kościelny kaplicy cmentarnej.

3. Kapłani, którzy będą odprawiać pogrzeby na cmentarzu Grębałów powinni zabrać ze sobą kapę ze stułą, komżę, podręcznik do odprawiania pogrzebów, wodę święconą. Na tym cmentarzu kościelny nie uczestniczy w pogrzebie.

4. Jeśli chodzi o pogrzeby na cmentarzach parafialnych, leżących na terenie Krakowa, kapłani powinni dowiedzieć się o możliwościach odprawiania Mszy oraz spytać czy trzeba zabierać szaty liturgiczne, jeśli pogrzeb będzie od bramy cmentarnej.

5. Według nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów na terenie cmentarza w czasie pogrzebu jednocześnie może przebywać 50 osób.

 


GŁOSZENIE

 

w sprawie przyjęcia tymczasowych rozwiązań związanych z przyjmowaniem zwłok do pochowania na czas trwania stanu epidemii.

Mając na względzie:
rozprzestrzenianie się wirusa Sars-Cov 19, ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i będące jej skutkiem ograniczenia w kontaktowaniu się/ unikaniu skupisk ludzi, jak również dążąc do zapewnienia możliwie największej ochrony klientom oraz pracownikom Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ustala się wyłącznie na czas trwania epidemii następujące zmiany w zakresie przyjmowania zwłok/prochów do pochowania na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie:

1. W czasie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) dopuszcza się możliwość:

1) Przesłania przez ZCK organizatorowi pochowania w formie z nim uzgodnionej dokumentów niezbędnych celem przyjęcia zwłok/szczątków do pochowania (deklaracji, oświadczenia i in.) celem złożenia na nich własnoręcznego podpisu (lub podpisu elektronicznego, jeżeli dotyczy).

2) Przesłania przez organizatorów pochowania pisemnej zgody na pochowanie poprzez środki bezpośredniego komunikowania się (email, fax, ePUAP, Poczta polska, kurier) w postaci skanu, faxu, zdjęcia, bez konieczności osobistego stawiennictwa.

3) Ustalenie terminu pogrzebu także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (telefon, mail, fax, ePUAP).

4) Dostarczenia oryginału karty zgonu, aktu urodzenia (w przypadku martwo urodzonego dziecka) świadectwa kremacji także za pośrednictwem:

a/ Poczty Polskiej lub innego operatora, kuriera itp.,

b/ upoważnionego podmiotu, któremu zlecono organizację pogrzebu (pracowników zakładów pogrzebowych),

c/ poprzez pozostawienie w skrzynce na korespondencję znajdującą się przy wejściu do siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26 (najpóźniej na jeden dzień przed mającym się odbyć pochówkiem, w przypadku pogrzebu wyznaczonego na poniedziałek w danym tygodniu w piątek poprzedzający dzień pogrzebu).

Poniżej szczegółowe dane kontaktowe właściwe w sprawach dotyczących uzyskania informacji i załatwiania spraw związanych z pochówkiem.

Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki):
tel. 12 619 99 14, 12 619 99 15, 12 619 99 26, 12 619 99 10 fax: 12 619-99-90, e-mail: piekarski@zck-krakow.pl

Rejon II Podgórze (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń)
tel. 12 656 17 25, tel./fax 12 656 25 23, e-mail: palach@zck-krakow.pl

Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice)– Cmentarz Prądnik Czerwony.
tel. 12 410 65 50, tel. fax 12 410 65 62, e-mail: siola@zck-krakow.pl

Rejon IV – Grębałów (Cmentarz Grębałów)
tel. 12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34, e-mail: cichy@zck-krakow.pl

lub sekretariat@zck-krakow.pl, fax nr 12 619 99 90.

Opłat z tytułu organizowanych pogrzebów prosimy dokonywać:

Przelewem/przekazem na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:
PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
NR IBAN:PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu/przekazu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:
1. w czyim imieniu dokonywana jest wpłata
oraz
2. czego wpłata dotyczy

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE