STRONA GŁÓWNA / KANCELARIA KURII

KANCELARIA KURII

Wykaz dokumentów wymaganych do udzielenia
niektórych dyspens i zezwoleń w Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 

 

1. Chrzest święty

1.1. Zezwolenie na udzielenie sakramentu chrztu małoletniemu w wieku katechetycznym (między 7 a 14 rokiem życia):

 • pismo przewodnie proboszcza z prośbą skierowaną do Metropolity Krakowskiego o zezwolenie na udzielenie chrztu, poświadczające odpowiednie przygotowanie kandydata;
 • prośba rodziców skierowana do Metropolity Krakowskiego uwzględniająca okoliczności i powody, dla których dotąd nie przedstawiono dziecka do chrztu;
 • osobista, krótka prośba kandydata skierowana do Metropolity Krakowskiego o zgodę na przyjęcie sakramentu chrztu;
 • opinia katechety;
 • odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego lub jego wiarygodna kopia.

1.2. Zezwolenie na udzielenie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego osobie, która ukończyła 14 rok życia, w wyjątkowym przypadku przygotowania kandydata poza ośrodkiem katechumenalnym:

 • pismo przewodnie proboszcza z prośbą skierowaną do Metropolity Krakowskiego o zezwolenie na udzielenie chrztu, poświadczające odpowiednie przygotowanie kandydata;
 • osobista prośba kandydata zawierająca zaprzysiężone zeznanie o tym, że nigdy nie przyjął chrztu i opis okoliczności z tym związanych;
 • zaprzysiężone zeznanie wiarygodnego świadka (rodzica, rodzeństwa), ewentualnie inne dowody świadczące o braku chrztu;
 • zupełny odpis aktu urodzenia (o ile to możliwe z USC w Polsce) lub jego wiarygodna kopia;
 • zaprzysiężone zeznanie kandydata oraz dwóch wiarygodnych świadków, znających go od momentu osiągnięcia pełnoletności, dotyczące jego stanu wolnego (zawierające informacje, że nie zawarł on dotychczas małżeństwa ani w formie religijnej, cywilnej bądź zwyczajowej), względnie świadectwo zawarcia małżeństwa kanonicznego bądź dokumenty dotyczące wszystkich zawartych związków religijnych, cywilnych bądź zwyczajowych.

1.3. Zezwolenie na udzielenie i zapisanie chrztu dziecka przysposobionego, które nie ukończyło jeszcze 7 roku życia:

 • pismo przewodnie właściwego proboszcza z prośbą o zezwolenie na udzielenie chrztu dziecku skierowane do Kurii Metropolitalnej w Krakowie;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z USC lub jego wiarygodna kopia;
 • dokument zawierający dane dziadków dziecka, niezbędne do zapisania chrztu (np. świadectwo małżeństwa kanonicznego rodziców, odpis cywilnego aktu małżeństwa rodziców, odpisy aktów urodzenia rodziców) lub jego wiarygodna kopia;
 • wiarygodna kopia postanowienia sądu cywilnego o przysposobieniu dziecka, o ile to możliwe z danymi rodziców biologicznych;
 • zaświadczenie z ośrodka adopcyjnego o braku chrztu, ewentualnie inne dowody świadczące o braku chrztu (np. wynik przeprowadzonej kwerendy).

W przypadku małoletniego w wieku katechetycznym (między 7 a 14 rokiem życia) należy dodatkowo przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1.

1.4. Zezwolenie na zapisanie nowego aktu chrztu przysposobionego dziecka w parafii zamieszkania i utajnienie dotychczasowego aktu w parafii chrztu:

 • pismo przewodnie właściwego proboszcza z prośbą o udzielenie zezwolenia skierowane do Kurii Metropolitalnej w Krakowie;
 • osobista prośba rodziców skierowana do Kurii Metropolitalnej w Krakowie;
 • świadectwo chrztu świętego dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z USC lub jego wiarygodna kopia;
 • dokument zawierający dane dziadków dziecka, niezbędne do zapisania chrztu (np. świadectwo małżeństwa kanonicznego rodziców, odpis cywilnego aktu małżeństwa rodziców, odpisy aktów urodzenia rodziców) lub jego wiarygodna kopia;
 • wiarygodna kopia postanowienia sądu cywilnego o przysposobieniu dziecka z danymi rodziców biologicznych (o ile to możliwe).

1.5. Zmiany i sprostowania w księdze ochrzczonych:

 • pismo przewodnie właściwego proboszcza o zezwolenie na dokonanie zmiany/sprostowania w akcie chrztu;
 • świadectwo chrztu świętego zawierające dotychczasowe dane;
 • wiarygodna kopia dokumentu państwowego stanowiącego podstawę do dokonania zmiany/sprostowania.

2. Eucharystia

 2.1. Zezwolenie na przyjęcie Eucharystii przez dziecko wyznania prawosławnego w grupie rówieśników przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej:

  • prośba proboszcza skierowana do Metropolity Krakowskiego z uzasadnieniem i podaniem okoliczności;
  • osobista prośba rodziców dziecka skierowana do Metropolity Krakowskiego;
  • opinia katechety dziecka;
  • świadectwo chrztu świętego dziecka.

3. Małżeństwo

Wymienione formularze stanowią załączniki do „Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” z 1.06.2020 r.

3.1. Zezwolenie na asystowanie przy zawarciu małżeństwa nupturienta/nupturientki po definitywnie zakończonym związku nieformalnym (konkubinat) z inną osobą:

 • prośba proboszcza wg formularza nr 18a;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1a;
 • wiarygodna kopia metryki chrztu świętego nupturienta/nupturientki.

3.2. Zezwolenie na asystowanie przy zawarciu małżeństwa osoby, która wcześniej związana była związkiem cywilnym:

 • prośba proboszcza wg formularza nr 18;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1a;
 • wiarygodna kopia metryki chrztu świętego osoby rozwiedzionej;
 • wiarygodna kopia odpisu wyroku sądu cywilnego orzekającego rozwód cywilny (ewentualnie inny dokument stwierdzający rozwód cywilny lub jego wiarygodna kopia).

3.3. Zezwolenie na asystowanie przy zawarciu małżeństwa osoby po stwierdzeniu nieważności małżeństwa:

 • prośba proboszcza wg formularza nr 18;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1a;
 • wiarygodna kopia metryki chrztu świętego z adnotacją o zawartym małżeństwie oraz stwierdzeniu jego nieważności;
 • wiarygodna kopia wyroku sądu kościelnego orzekającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym.

3.4. Zezwolenie na asystowanie przy zawarciu małżeństwa osoby po stwierdzeniu nieważności małżeństwa związanej sądowym zakazem zawierania małżeństwa:

 • prośba proboszcza wg formularza nr 17;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1a;
 • wiarygodna kopia odpisu wyroku sądu kościelnego orzekającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym;
 • wiarygodna kopia metryki chrztu świętego z adnotacją o zawartym małżeństwie oraz o stwierdzeniu jego nieważności;
 • wiarygodna kopia dekretu sądu kościelnego znoszącego klauzulę zakazującą zawierania małżeństwa.

W powyższej sprawie należy uprzednio zwrócić się do Sądu Metropolitalnego w Krakowie, celem przeprowadzenia procedury zniesienia klauzuli zabraniającej małżeństwa.

3.5. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa mieszanego (strony katolickiej ze stroną ochrzczoną poza Kościołem Katolickim):

 • prośba proboszcza wg formularza nr 12b z ewentualną prośbą o zezwolenie na zawarcie małżeństwa w czasie Mszy Świętej (w przypadku strony wyznania prawosławnego nie ma potrzeby ubiegania się o zezwolenie na zawarcie małżeństwa w czasie Mszy Świętej);
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i załączonych dokumentów;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1b;
 • wiarygodna kopia metryki chrztu świętego strony katolickiej;
 • wiarygodna kopia świadectwa chrztu świętego strony niekatolickiej;
 • jeden egzemplarz formularza nr 4 (oświadczenie i przyrzeczenie nupturientów);
 • zaprzysiężone zeznanie strony niekatolickiej o stanie wolnym wg formularza nr 3;
 • zaprzysiężone zeznanie dwóch wiarygodnych świadków o stanie wolnym strony niekatolickiej (znających ją od momentu osiągnięcia przez nią pełnoletności) wg formularza nr 2.

3.6. Zezwolenie na asystowanie przy zawarciu małżeństwa podobnego mieszanym z osobą ochrzczoną w Kościele Katolickim, ale deklarującą się jako niewierząca (nie dotyczy osób, którzy formalnym aktem wystąpili z Kościoła Katolickiego):

 • prośba proboszcza wg formularza nr 12b z ewentualną prośbą o zezwolenie na zawarcie małżeństwa w czasie Mszy Świętej;
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i załączonych dokumentów;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1b;
 • wiarygodne kopie metryk chrztu świętego nupturientów;
 • jeden egzemplarz formularza nr 5 (oświadczenie i przyrzeczenie nupturientów).

3.7. Zezwolenie na asystowanie przy zawarciu małżeństwa podobnego mieszanym z osobą, która formalnym aktem wystąpiła z Kościoła Katolickiego, bądź jest związana cenzurą:

 • prośba o zezwolenie wg formularza nr 19a (małżeństwo nie może być zawierane w czasie Mszy Świętej);
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i załączonych dokumentów;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1b;
 • wiarygodne kopie metryk chrztu świętego nupturientów;
 • jeden egzemplarz formularza nr 5 (oświadczenia i przyrzeczenia nupturientów).

3.8. Dyspensa do zawarcia małżeństwa z osobą nieochrzczoną (przeszkoda różnej wiary):

 • prośba proboszcza wg formularza nr 12a (małżeństwo nie może być zawierane w czasie Mszy Świętej);
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i załączonych dokumentów;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1b;
 • wiarygodna kopia metryki chrztu świętego strony katolickiej;
 • zaprzysiężone zeznanie strony nieochrzczonej o stanie wolnym i braku chrztu wg formularza nr 3;
 • zaprzysiężone zeznanie dwóch wiarygodnych świadków o stanie wolnym strony nieochrzczonej (znających ją od momentu osiągnięcia przez nią pełnoletności) wg formularza nr 2.
 • jeden egzemplarz formularza nr 4 (oświadczenia i przyrzeczenia nupturientów).

3.9. Dyspensa od głoszenia wszystkich zapowiedzi do małżeństwa:

 • prośba proboszcza o dyspensę wg formularza nr 6a;
 • wiarygodne kopie metryk chrztu świętego nupturientów.

3.10. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa za granicą przez nupturientów mieszkających w Polsce:

 • prośba proboszcza o zezwolenie wg formularza nr 19 b;
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i wszystkich załączonych dokumentów;
 • licencja do zawarcia małżeństwa za granicą wg formularza nr 7 (oryginał).

3.11. Dyspensa od formy kanonicznej przy zawarciu małżeństwa mieszanego:

 • prośba proboszcza wg formularza nr 12a lub 12b;
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i załączonych dokumentów;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1b;
 • wiarygodne kopia świadectwa chrztu świętego katolika i względnie świadectwo chrztu strony niekatolickiej;
 • zaprzysiężone zeznanie strony niekatolickiej o stanie wolnym wg formularza nr 3;
 • zaprzysiężone zeznanie dwóch wiarygodnych świadków o stanie wolnym strony niekatolickiej (znających ją od momentu osiągnięcia przez nią pełnoletności) wg formularza nr 2;
 • jeden egzemplarz formularza nr 4.

3.12. Dyspensa od wieku i zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią:

 • prośba proboszcza wg formularza 15;
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i załączonych dokumentów;
 • wiarygodne kopie świadectwa chrztu świętego nupturientów;
 • jeden egzemplarz zezwolenia rodziców wg formularza nr 15a;
 • opinia wicedziekana dekanatu właściwego ze względu na zamieszkanie;
 • wiarygodna kopia zezwolenia sądu państwowego na zawarcie kontraktu cywilnego (jeśli zostało udzielone, w przeciwnym wypadku należy przedstawić formularze nr 16 i 16a);

3.13. Dyspensa od przeszkody pokrewieństwa:

 • prośba proboszcza wg formularza nr 14;
 • wiarygodne kopie świadectw chrztu świętego nupturientów;
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i załączonych dokumentów.

3.14. Legalizacja małżeństwa zawartego przez katolika z osobą wyznania prawosławnego w cerkwi prawosławnej:

 • prośba proboszcza wg formularza nr 12d;
 • wiarygodna kopia dokumentu poświadczającego zawarcie małżeństwa w cerkwi prawosławnej;
 • wiarygodna kopia protokołu „przedślubnego” i załączonych dokumentów;
 • wiarygodna kopia formularza nr 1b;
 • wiarygodne kopia świadectwa chrztu świętego katolika i strony wyznania prawosławnego
 • zaprzysiężone zeznanie strony niekatolickiej o stanie wolnym wg formularza nr 3;
 • zaprzysiężone zeznanie dwóch wiarygodnych świadków o stanie wolnym strony niekatolickiej (znających ją od momentu osiągnięcia przez nią pełnoletności) wg formularza nr 2.
 • jeden egzemplarz formularza nr 4.

3.15 Zezwolenie na zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych:

 • prośba proboszcza wg formularza nr 16;
 • jeden egzemplarz oświadczenia stron wg formularza 16a;
 • wiarygodne kopie metryk chrztu świętego;
 • zezwolenie wydawane jest wyłącznie w przypadku zaistnienia poważnej i uzasadnionej przyczyny

3.16. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa mieszanego w czasie Mszy Świętej, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na zawarcie tego małżeństwa (np. w przypadku przekazanie dokumentów z zagranicy):

 • prośba proboszcza i nupturientów wg formularza nr 12 b.

4. Konwersja

 4.1. Przyjęcie do Kościoła Katolickiego osoby ważnie ochrzczonej:

 • pismo proboszcza parafii zamieszkania o zezwolenie na przyjęcie do Kościoła Katolickiego, poświadczające odpowiednie przygotowanie kandydata;
 • osobista prośba kandydata, zawierająca motywy przystąpienia do Kościoła Katolickiego;
 • świadectwo chrztu lub jego wiarygodna kopia;
 • zaprzysiężone zeznanie kandydata o stanie wolnym;
 • zaprzysiężone zeznanie dwóch wiarygodnych świadków o stanie wolnym kandydata (znających go od momentu osiągnięcia przez niego pełnoletności).

4.2. Powrót do wspólnoty Kościoła katolika, który wystąpił z niego formalnym aktem:

 • pismo przewodnie proboszcza poświadczające gotowość powrotu odstępcy do życia sakramentalnego skierowane do ordynariusza miejsca;
 • osobista prośba odstępcy, spełniająca wymagania zawarte w „Dekrecie Ogólnym KEP w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła” z 7.10.2015 r. (p. 16);
 • wiarygodna kopia świadectwa chrztu.

5. Apostazja

5.1. Wystąpienie formalnym aktem z Kościoła Katolickiego:

 • pismo przewodnie proboszcza parafii zamieszkania apostaty zawierające faktyczną datę osobistego złożenia oświadczenia woli;
 • wiarygodna kopia oświadczenia woli odstępcy spełniającego wymagania zawarte w „Dekrecie Ogólnym KEP w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła” z 7.10.2015 r. (p. 1 i 2);
 • wiarygodna kopia świadectwa chrztu odstępcy.

6. Imprimatur

6.1. Prośba o udzielenie Imprimatur:

 • pismo z prośbą od wydawnictwa, które podjęło się wydania publikacji (wydawnictwo winno mieć siedzibę na terenie Archidiecezji Krakowskiej);
 • tekst publikacji w wersji drukowanej.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE