STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / JUBILEUSZ 50-LECIA KORONACJI MARIACKIEGO WIZERUNKU MB CZĘSTOCHOWSKIEJ

Jubileusz 50-lecia Koronacji Mariackiego wizerunku MB Częstochowskiej

Jubileusz 50-lecia Koronacji Mariackiego wizerunku MB Częstochowskiej
TYP WYDARZENIA: Uroczystości religijne,
DATA ROZPOCZĘCIA: 25-07-2018 GODZINA: 09:18
DATA ZAKOŃCZENIA: 25-12-2018 GODZINA: 14:18
MIEJSCE: Kraków
PARAFIA: Kraków, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Kościół Mariacki)

ORGANIZATOR: Bazylika Mariacka
PROWADZĄCY: Arcybiskup Marek Jędraszewski
WWW: www.mariacki.com
OPIS WYDARZENIA:

Koro­na­cja w Kra­ko­wie!

Roze­szła się wieść po Pol­sce: na zakoń­cze­nie Nawie­dze­nia Mat­ki Bożej w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, jutro dnia 15 grud­nia 1968 r., w nie­dzie­lę Gau­de­te – w nie­dzie­lę adwen­to­wej rado­ści, w Kra­ko­wie odbę­dzie się koro­na­cja kopii Obra­zu Jasno­gór­skie­go Kró­lo­wej Pol­ski.

(z kaza­nia wygło­szo­ne­go w wigi­lię koro­na­cji, 14 grud­nia 1968r.)

Zgod­nie ze świa­dec­twem histo­rii Kra­ko­wa, a w nim dostoj­nej Para­fii Mariac­kiej, przy­pa­da nam w tym roku pięć­dzie­sią­ta rocz­ni­ca koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. To dla Para­fii i dla nasze­go Mia­sta waż­ne świę­to ze wzglę­du na szcze­gól­ny kult jakim kra­ko­wia­nie ota­cza­ją naj­star­szą kopię obra­zu Jasno­gór­skie­go. W skrom­nej kapli­cy, tuż przy wej­ściu do bazy­li­ki, chęt­nie i licz­nie powie­rza­ją swo­je modli­twy Maryi.

Dla­te­go Para­fia Mariac­ka chce przy­go­to­wać się do uro­czy­sto­ści z gor­li­wo­ścią i wdzięcz­no­ścią nie mniej­szą niż ta, któ­ra towa­rzy­szy­ła świad­kom koro­na­cji z 15 grud­nia roku 1968. Ser­decz­nie zapra­sza­my na nowen­nę poprze­dza­ją­cą wyda­rze­nia roku jubi­le­uszo­we­go w sobo­tę po pięt­na­stymdniu każ­de­go mie­sią­ca z mszą o 18.30, pro­ce­sją do kapli­cy oraz nabo­żeń­stwem do naszej Patron­ki.

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE