STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. KS. PROF. JANA WALA

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prof. Jana Wala

– Swoją twórczość naukowca łączył z pokorą ucznia, który słuchał Jezusa – swojego Mistrza – mówił ks. prof. Jan Dziedzic w czasie uroczystości żałobnych ks. prof. Jana Wala, wybitnego pastoralisty. Liturgii w Kolegiacie św. Anny przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a koncelebrował m.in. bp Jan Zając.
Na początku Mszy św. kard. Stanisław Dziwisz wspominał, że spotkał ks. Jana Wala, gdy ten był wikariuszem w Jaworznie. Metropolita senior był wówczas sekretarzem kard. Karola Wojtyły, który wizytował tamtejszą parafię. Neoprezbiter Jan Wal głosił kazania. Zrobił wrażenie na ówczesnym metropolicie krakowskim, który postanowił skierować go na specjalistyczne studia.

– W duszpasterstwie dał się poznać jako zdolny kaznodzieja i katecheta – mówił w czasie homilii ks. prof. Jan Dziedzic. – Odchodzi od nas dziś kapłan zdolny, otwarty i życzliwy duszpasterz, łagodny i dla innych dobry – dodawał dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Podkreślał, że ks. Jan Wal w pracy naukowej był przede wszystkim kojarzony ze słowem “dialog”. Zwrócił uwagę na jego umiejętności organizacyjne, które wymiernie przyczyniły się do powstania Wydziału Nauk Społecznych, na którym dziennikarstwo jest wiodącym kierunkiem.

Ks. prof. Dziedzic zwrócił uwagę, że pasja naukowa ks. prof. Jana Wala była nierozerwalnie związana z świadomością transcendentalnego wymiaru prawdy. – Swoją twórczość naukowca łączył z pokorą ucznia, który słuchał Jezusa – swojego Mistrza – mówił dziekan Wydziału Teologicznego.

Ks. prof. Tadeusz Panuś, proboszcz Kolegiaty św. Anny i prepozyt tutejszej kapituły w jej imieniu pożegnał Księdza Kanonika Gremialnego. Odczytał też okolicznościowy list abp. Marka Jędraszewskiego.

W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie swojego wieloletniego Profesora pożegnał rektor ks. prof. Robert Tyrała. Odczytał także okolicznościowy list skierowany przez rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Wiem, że był człowiekiem głębokiej wiary i nadziei, że był wielkim profesorem i naukowcem. Ale nade wszystko był księdzem i człowiekiem – mówił ks. prof. Robert Tyrała. – Każde spotkanie z Księdzem Profesorem było lekcją prawdziwego dialogu, na którym mu tak bardzo zależało – dodawał rektor UPJPII zaznaczając, że Zmarły nie lekceważył żadnego człowieka, ale pokazywał drogę jak dotrzeć do każdego i jak spotkać w nim Boga. 

Ks. prof. dr hab. Jan Wal urodził się w Przeczycy (woj. podkarpackie) 12 maja 1942 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 kwietnia 1966 roku z rąk ówczesnego arcybiskupa metropolity Karola Wojtyły. W latach 1966-1977 był wikariuszem w parafiach: św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie, Nowej Hucie-Bieńczycach, Najświętszego Salwatora w Krakowie i św. Szczepana w Krakowie. W latach 1977-1986 był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Charytatywnego krakowskiej kurii.

W roku 1968 podjął specjalistyczne studia licencjackie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1973 roku opublikował książkę „Stowarzyszenia misyjne duchowieństwa i środowisk uniwersyteckich w Polsce”, która stanowiła podstawę późniejszego licencjatu, obronionego w 1976 roku. Pracę doktorską „Problem dialogu w nauce Vaticanum II, oraz w orzeczeniach Stolicy Apostolskiej z okresu concilium i postoncilium”, sfinalizował pod kierunkiem ks. bp. prof. dr. hab. Tadeusza Pieronka w 1981 roku. Trzy lata później habilitował się na podstawie pracy „Soborowa wizja duszpasterstwa charytatywnego. Studium pastoralno-kanoniczne”.

Zajęcia dydaktyczne z teologii pastoralnej i socjologii religii w Papieskiej Akademii Teologicznej podjął w 1987 roku. Od 1987 pełnił funkcję kierownika katedry, najpierw Teologii Pastoralnej, a po podzieleniu tej katedry w 1998 roku – Teologii Pastoralnej Ogólnej. Przez dwie kadencje był opiekunem specjalizacji z Teologii Praktycznej. W 1989 roku został mianowany docentem, w 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 2006 roku zaś profesora zwyczajnego.

Ks. prof. Jan Wal przygotował propozycję organizacji zajęć na kierunku środków społecznego przekazu (1997), a także Podyplomowego Studium Dziennikarskiego. Razem ze śp. ks. prof. Andrzejem Baczyńskim tworzyli fundamenty, a w rezultacie doprowadzili do powstania dzisiejszego Wydziału Nauk Społecznych.

Ks. prof. Jan Wal jest autorem wielu publikacji naukowych: książek, artykułów, recenzji, haseł encyklopedycznych i słownikowych. Jest także współautorem podręcznika, wielu pomocy duszpasterskich, wywiadów. Łącznie ten dorobek liczy ponad 120 pozycji. Swój talent ks. Jan Wal realizował także na gruncie literatury. Czytelnicy „Tygodnika Powszechnego” oraz „Źródła. Tygodnika Rodzin Katolickich” znają dobrze jego wiersze, tam bowiem ukazywały się najczęściej. Znany jest także zbiór jego rozważań z 1995 roku „By nie żyć nadaremnie”.

Był promotorem 11 rozpraw doktorskich, 24 prac licencjackich oraz 112 prac magisterskich. Wykonał także 31 recenzji doktorskich, 15 habilitacyjnych oraz 14 recenzji w przewodach do tytułu profesora nauk teologicznych. Uczestniczył czynnie w pracach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979) oraz drugiego Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999). Przez ponad 20 lat (od 1984 roku) pełnił funkcję członka, a później konsultora Komisji Charytatywnej Episkopatu. Swoim bogatym doświadczeniem charytatywnym wspierał także odradzającą się Caritas Polska.

W latach 1988-1990 i 1991-1996 przez kilka kadencji piastował stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego, a w okresie 1990-1991 kierował pracami Sekcji Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W 1992 roku został wybrany na Przewodniczącego Sekcji Pastoralistów Polskich, pełniąc swe obowiązki przez dwie pięcioletnie kadencje do 2002 roku. Nawiązał w tym czasie bliską współpracę z pastoralistami słowackimi, czeskimi i austriackimi.

Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Wśród tych nagród jest list dziękczynny, wraz z medalem uniwersyteckim Universitas Jagellonica Cracoviensis, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Józefa A. Gierowskiego „Za udzieloną pracownikom Uniwersytetu i ich rodzinom pomoc charytatywną w latach 1981-1983”. Posiadał odznaczenia międzynarodowej katolickiej instytucji pomocowej Malteser Hilfsdienst i ekumenicznego dzieła pomocy Lazarus Hilfswerk oraz złotą odznakę Towarzystwa Walki z Kalectwem. Wyróżniono go również Nagrodą Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Akademii. Został także uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP decyzją z dnia 4 grudnia 2006 roku. Wśród wszystkich wyróżnień, jakie otrzymał ks. Wal, szczególny wymiar miało dla Niego nadanie Mu statusu kanonika gremialnego Kapituły Kolegiaty św. Anny w Krakowie.

Msza św. żałobna w Kolegiacie św. Anny w Krakowie w intencji śp. ks. prof. Jana Wala 30.08.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE