STRONA GŁÓWNA / KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 8 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., („Dekret”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Metropolitalna z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 3, 31-004 Kraków („Administrator”).
2. W Kurii Metropolitalnej w Krakowie został wyznaczony inspektor ochrony danych: diod@diecezja.krakow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu udzielenia akredytacji na obsługę prasową uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Księdza
Michała Rapacza w dniu 15czerwca 2024 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
(„Wydarzenie”), na podstawie:
– Pani/Pana zgody (podstawa prawna: – art. 6 u.1 lit. a) RODO i art. 7 u.1. pkt 1 Dekretu KEP) dla danych kontaktowych oraz na podstawie art. 6 u.1 lit. c) RODO i art. 7 u.1. pkt 3 Dekretu KEP dla danych związanych z dokumentem tożsamości (do celów realizacji obowiązków prawnych wynikających ze współpracy z instytucjami i służbami zapewniającymi bezpieczeństwo Wydarzenia)
b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na organizacji i zapewnieniu prawidłowego przebiegu Wydarzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO i art. 7 ust.1 pkt 6 Dekretu).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora od daty ich pozyskania do upływu okresu 60 dni od daty Wydarzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w tym świadczącym usługi z zakresu utrzymania systemu informatycznego i hostingu poczty elektronicznej Administratora, a także organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Pani/Pana dane mogą być udostępnione właściwym służbom odpowiedzialnym za bezpieczny przebieg Wydarzenia.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie akredytacji i udział w Wydarzeniu.
12. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem.

 

 

 

  • DANE OSOBISTE:

  • DANE REDAKCJI:

  •  
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE