STRONA GŁÓWNA / POMOCE

POMOCE

Objawienie Pańskie, 6 stycznia

Wprowadzenie do liturgii
Wspominamy dziś dzień, kiedy do małej wioski Betlejem przybyli mędrcy ze Wschodu, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus. Choć byli poganami, Bóg objawił im prawdę, że to małe Dziecko jest kimś wielkim, jest Królem narodów, obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem świata. Dlatego – jak to nam przypomni Ewangelia – oddali Mu pokłon i złożyli dary.
My również podczas obecnej Mszy Świętej pragniemy Jezusowi, naszemu Panu, oddać pokłon i złożyć dary. Jednym z najpiękniejszych darów jest nasza wiara, że On – Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem.
(intencja)
Abyśmy jak najgodniej mogli sprawować Najświętszą Ofiarę, przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy, przede wszystkim za to, że za mało dzielimy się z innymi skarbem wiary.

Modlitwa powszechna
Wstęp: Pan wyzwoli tych, którzy Go wzywają i objawi im swoje zbawienie, dlatego wzywamy Pana i kierujemy do Niego modlitwę.
Zakończenie: Ojcze, Ty w każdym pokoleniu na nowo odsłaniasz swe tajemnice; + Wysłuchaj modlitwy, którą kierujemy do Ciebie w święto Objawienia, * i spraw w swym miłosierdziu, by wszyscy zawsze postępowali w światłości Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Obrzęd błogosławieństwa kredy, kadzidła i wody

Po modlitwie po komunii
Wstęp:
Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło – Najwyższego Kapłana, mirra zaś – używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych – była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu. Zgodnie z dawnym zwyczajem w czasie dzisiejszej Mszy świętej błogosławimy kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Błogosławimy również kadzidło, aby jego wonią napełnić nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga. Módlmy się, aby Chrystus w nowym roku przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak Mędrcy ze Wschodu, mogli Go znaleźć w naszych rodzinach. Pokropienie wodą jest znakiem obmycia wodą chrztu świętego dla przypomnienia, że należymy do Chrystusa i Jego Kościoła.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Boże, jedyna i wieczna Światłości, Ty przyprowadziłeś Mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary.
Pobłogosław + tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają.
Pobłogosław + to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie.
Pobłogosław + także tę wodę, którą stworzyłeś, aby użyźniała ziemię oraz wzmacniała i oczyszczała nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia: przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni.
Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak Nowego Przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy postępowali jako dzieci Boże. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Celebrans kropi wodą święconą kredę i kadzidło.

Objawienie Pańskie
6 stycznia
Modlitwa powszechna

Wstęp:
Pan wyzwoli tych, którzy Go wzywają i objawi im swoje zbawienie, dlatego wzywamy Pana i kierujemy do Niego modlitwę.
1. Módlmy się, by narody zdążały do światła, które jaśnieje w Objawieniu,
w Kościele, w sakramentach.
1. Módlmy się, by Pan zajaśniał mad narodami spowitymi w mroku niewiary, nad ciemnościami, które spowijają ludzkie serca.
2. Módlmy się, by Pan wyzwolił biedaków, ubogim zesłał pomoc, wybawił od śmierci nędzarzy.
3. Módlmy się, by misjonarze skutecznie przyczyniali się do rozwoju świata i Kościoła naszych czasów.
4. Módlmy się, by zmarli NN. stali się współuczestnikami obietnicy objawionej w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
5. Módlmy się, by nasze pokolenie wytrwale zdążało do Boga, byśmy wszyscy tutaj zgromadzeni mogli postępować w światłości Pana.

Zakończenie:
Ojcze, Ty w każdym pokoleniu na nowo odsłaniasz swe tajemnice; + Wysłuchaj modlitwy, którą kierujemy do Ciebie w święto Objawienia, *
i spraw w swym miłosierdziu, by wszyscy zawsze postępowali w światłości Twego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

ZOBACZ TAKŻE