STRONA GŁÓWNA / WSPOMNIENIE BŁ. ZOFII CZESKIEJ MACIEJOWSKIEJ

WSPOMNIENIE BŁ. ZOFII CZESKIEJ MACIEJOWSKIEJ

BŁ. ZOFII CZESKA MCIEJOWSKIEJ
15 maja

 

Wspomnienie dowolne

Urodziła się w roku 1584. Mając 16 lat została wydana za mąż, a mając lat 22 pozostała bezdzietną wdową. Dalsze swoje życie poświęciła Bogu oraz ubogim i osieroconym dzieciom. Dla nich, w roku 1627, założyła we własnym domu w Krakowie szkołę oraz Zgromadzenie Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – Prezentek, które przyjęło jako swój charyzmat ideę wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Na ten cel przekazała wszystkie swoje dobra. Odznaczała się heroiczną miłością Boga i bliźniego, oraz głęboką wiarą, miłosierdziem wobec potrzebujących, męstwem i pokorą. Swoje życie duchowe oparła na kulcie Eucharystii i szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej. Maryję w tajemnicy Ofiarowania wybrała też na patronkę założonej przez siebie szkoły oraz Zgromadzenia. Zmarła w opinii świętości 1 kwietnia 1650 roku i pochowana została w kościele mariackim w Krakowie. Beatyfikowana 9 czerwca 2013 roku. Przekazała Zgromadzeniu hasło: „Bogu i Matce Jego chwała” – by wszystko czynić na chwałę Boga i Matki Najświętszej.

Kolekta

Miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Zofia troszcząc się o młodzież i o potrzebujących, żyła nieustannie w Twojej obecności, za jej wstawiennictwem udziel także nam łaski żywej wiary, abyśmy nieustannie mogli służyć Tobie w bliźnich. Przez naszego Pana.

Teksty liturgiczne ze wspólnych o świętych kobietach.

Kolekta

Miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Zofia troszcząc się o młodzież i o potrzebujących, żyła nieustannie w Twojej obecności, za jej wstawiennictwem udziel także nam łaski żywej wiary, abyśmy nieustannie mogli służyć Tobie w bliźnich. Przez naszego Pana.

Czytania mszalne

Lekcjonarz, t. VI, wydanie drugie, s. 160.

LG – Godzina czytań

II Czytanie

Z Listu Jubileuszowego kard. Karola Wojtyły z okazji 350-Iecia szkoły Sióstr Prezentek w Krakowie, 21.11.1977. (P. Turwoń [red.], Karol Wojtyła – Jan Paweł II w historii Zgromadzenia Sióstr Prezentek, Kraków 2005, s. 39-40.)

Tajemnicę „Prezentacji” – Tej, która przedwiecznie została wybrana na Matkę Syna Bożego, liturgia Kościoła wspomina w dniu 21 listopada. W tajemnicy tej wyraża się świadomość powołania, odpowiedź na odwieczną miłość i wola całkowitego i bezwzględnego oddania się tej Miłości. Tajemnica ta stoi u początku całej świadomej drogi wewnętrznej Bogarodzicy, na której to drodze odsłaniały się stopniowo te wszystkie bogactwa Łaski, jakie od chwili poczęcia – Niepokalanego Poczęcia – stały się Jej udziałem. Wyraził to naj zwięźlej Boży Wysłannik przy Zwiastowaniu, gdy powiedział do Niej: „Łaskiś pełna”.

Otóż tę właśnie tajemnicę „Prezentacji” wybrała Wasza Założycielka Zofia Czeska z Maciejowskich, a wraz z nią całe Zgromadzenie, od początku, od 1627 roku, aby wokół niej ześrodkować całą swoją duchowość, a także płynącą z tej duchowości działalność apostolską. Duchowość Sióstr Prezentek czyli stałe przeżycie tajemnicy „Prezentacji Maryi” wyraża się w świadomości odpowiadania na tę odwieczną Miłość, jaką Ojciec umiłował każdego z nas w swoim Synu. Odpowiadanie zaś samo oznacza zarówno kontemplację tej Bożej Miłości, czyli samej Bożej Rzeczywistości – bowiem Bóg jest Miłością /1J 4,16/ – jak też szukanie jej wyrazu w ludzkiej rzeczywistości, w ludzkim życiu, skoro miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany /Rz 5, 5/.

Ten ludzki wyraz, niejako ludzki odpowiednik dla tajemnicy „prezentacji Maryi”, Zgromadzenie Wasze znalazło i nadal znajduje w działalności wychowawczej. I słusznie. Jeśli się bowiem głęboko wniknie w tę tajemnicę jako Maryjną odpowiedź na odwieczną Miłość, wówczas rodzi się potrzeba podejmowania podobnej odpowiedzi nie tylko w sobie, w swym osobistym życiu, ale także i w drugich. Szczególnie zaś ważne wydaje się, aby spotkać się tutaj z młodzieżą, tak jak wasze Zgromadzenie czyni to od 350 lat. Pomóc każdej młodej duszy przeżyć swoją własną tajemnicę „Prezentacji”, pomóc jej stanąć wobec Boga Żywego, który jest Miłością i ukształtować z tej świadomości życie jako odpowiedź na tę Miłość – to powołanie, któremu warto poświęcić siebie i wszystkie siły umysłu, woli i serca, ducha i ciała – poświęcić siebie całą. Właśnie tak widzę powołanie Sióstr Prezentek, wszystkich i każdej.

Responsorium (Por. Syr 24,10; por. Kol 1,10)

W świętym Przybytku, * W Jego obecności zaczęłam pełnić świętą służbę. K. Postępujmy w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. W. W Jego obecności.

Modlitwa

Miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Zofia troszcząc się o młodzież i o potrzebujących, żyła nieustannie w Twojej obecności, za jej wstawiennictwem udziel także nam łaski żywej wiary, abyśmy nieustannie mogli służyć Tobie w bliźnich. Przez naszego Pana.

 

 

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE