STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2023/2024

Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej 2023/2024

Dla wielu młodych ludzi nadchodzący czas jest momentem refleksji nad swoją dalszą życiową drogą. Zapewne niejeden młody człowiek zadaje sobie pytanie, czy Pan Bóg nie zaprasza mnie do tego, żeby szczególnie pójść za Nim i wejść na drogę formacji ku kapłaństwu lub do życia zakonnego.Poniżej zamieszczono podstawowe informacje dotyczące potrzebnych dokumentów i wymagań dla kandydatów, oraz terminy tegorocznej rekrutacji.

Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:

 • Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
 • Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
 • Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
 • Zdrowie psychiczne i fizyczne,
 • Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
 • Wolność w wyborze powołania,
 • Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Dokumenty kandydata do Seminarium:

 • Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK
 • Własnoręcznie piórem napisany życiorys
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Opinia nauczyciela religii/katechety
 • Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 • Fotografia (1 sztuka, format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem)

Terminy rekrutacji 2023/24

Termin lipcowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna do 7 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

2. Egzamin 10  lipca 2023, godz. 10.00 (Kraków, ul. Podzamcze 8)

Termin wrześniowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna do 8 września – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD AK, Kraków, ul. Podzamcze 8)

2. Egzamin 15 września 2023, godz. 10.00 (Kraków, ul. Podzamcze 8) – rekrutacja w Seminarium

Program rekrutacji (obowiązuje strój galowy)

 • test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 • test sprawności psychologicznej
 • rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o podane tezy
 • ostateczna decyzja przyjęcia na etap propedeutyczny

Tezy Do Rozmowy Kwalifikacyjnej

Pismo Święte

 1. Co to jest Pismo Święte? Jakie są części Pisma Świętego?
 2. Omów postaci i dzieje Abrahama i Mojżesza.
 3. Kto to jest prorok? Omów życie i działalność wybranego proroka Starego Testamentu.
 4. Bóg Stwórca wszystkiego. Czy Objawienie zawarte w Piśmie Świętym przeczy teoriom nauk przyrodniczych?
 5. Pismo Święte księgą Kościoła. Rola Pisma Świętego w życiu Kościoła jako wspólnoty i w życiu poszczególnych chrześcijan.
 6. Kim jest Jezus Chrystus?
 7. Omów znaczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
 8. Jaka powinna być modlitwa według nauczania Jezusa Chrystusa? Podaj przymioty modlitwy na podstawie pouczeń zawartych w Ewangelii wg św. Mateusza.
 9. Omów życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie Dziejów Apostolskich.
 10. Omów postać i działalność św. Pawła Apostoła.

Moralność Chrześcijańska

 1. Jakie są najważniejsze wskazania dotyczące życia moralnego zawarte w Piśmie Świętym?
 2. Jaka jest najważniejsza zasada moralna wskazana przez Jezusa?
 3. Jakie powinny być relacje między prawem Boskim i prawem ludzkim?
 4. Czym jest sumienie i w jaki sposób można je wychowywać?
 5. Istota grzechu; przyczyny, skutki i podziały grzechów.
 6. Co to jest spowiedź św.? Jakie są warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty?
 7. Czy Boże prawo ogranicza wolność człowieka?
 8. Co to jest cnota? Jakie znasz rodzaje cnót?
 9. Czy prawo moralne obowiązuje w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym?
 10. Wymień i omów przykazania kościelne.

Treść Wiary

 1. Na czym polega wyjątkowość chrześcijaństwa w stosunku do innych religii?
 2. Jakie są źródła wiary dla chrześcijan?
 3. Co to znaczy, że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach?
 4. Co to jest Objawienie?
 5. Co to jest Kościół? Kiedy i przez kogo został założony?
 6. Wymień i omów sakramenty święte.
 7. Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dlaczego tak są określane?
 8. Wymień dary Ducha Świętego? Jakie jest ich znaczenie dla życia chrześcijańskiego?
 9. Na czym polega tajemnica świętych obcowania?
 10. Wymień i omów rodzaje powołania w Kościele.

Liturgia

 1. Co to jest liturgia?
 2. Jaka jest struktura Mszy świętej?
 3. Omów części roku liturgicznego.
 4. Co to jest Triduum Paschalne?
 5. Omów kult Matki Bożej i świętych w liturgii.
 6. Co to są sakramentalia?
 7. Co wiesz o kulcie Eucharystii poza Mszą świętą?
 8. Rola liturgii w życiu katolika.
 9. Jakie znasz znaki i symbole w liturgii? Omów ich znaczenie.
 10. Chrześcijańskie formy świętowania niedzieli.

Historia Kościoła

 1. Scharakteryzuj pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa.
 2. Omów znaczenie edyktu mediolańskiego z 313 roku dla życia Kościoła.
 3. Co wiesz o chrystianizacji Polski?
 4. Co wiesz o życiu Kościoła w okresie średniowiecza?
 5. Jaką rolę w życiu Kościoła odgrywają zakony. Jakie znasz zakony?
 6. Reformacja i Sobór Trydencki.
 7. Sobór Watykański II.
 8. Omów najważniejsze wydarzenia dziejów Kościoła w XX wieku.
 9. Rola Kościoła katolickiego w życiu narodu polskiego.
 10. Znaczenie pontyfikatów papieży XX wieku dla Kościoła i świata.

Jako materiał do przygotowania odpowiedzi poleca się przede wszystkim:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992.
 • Youcat polski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.
ZOBACZ TAKŻE