STRONA GŁÓWNA / Duszpasterstwo Służby Liturgicznej / SZKOŁA CEREMONIARZA PARAFIALNEGO

SZKOŁA CEREMONIARZA PARAFIALNEGO

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

 1. Pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw,
 2. Pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz),
 3. Prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
 4. Czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
 5. Dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
 6. Pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich,
 7. Pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Regulamin Szkoły Ceremoniarza Parafialnego 2023/2024:

 1. Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Szkoły Ceremoniarza Parafialnego i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez załączony formularz zapisów. Nie przewiduje się alternatywnej drogi zapisu. Termin zapisu upływa 20.09.2023.
 3. Dokonanie zapisu poprzez formularz internetowy oznacza zaakceptowanie regulaminu Szkoły i znajomość warunków przyjęcia.
 4. Kandydat posłany jest do uczestnictwa w Szkole przez parafię. Skierowanie oznacza, że posyłający kandydata ksiądz opiekun/proboszcz zna regulamin i przebieg Szkoły Ceremoniarza Parafialnego.
 5. Warunki przyjęcia do Szkoły:
 • Kandydat ukończył szkołę podstawową;
 • Kandydat musi być absolwentem szkoły podstawowej, a jego wiek nie przekracza 25 lat;
 • Kandydat jest dojrzały i odpowiedzialny – rozumie stawiane wymagania i potrafi zadbać o ich wypełnienie;
 • Kandydat interesuje się liturgią, pragnie rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę;
 • Zdrowie psychiczne i fizyczne – w przypadku chorób należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora Szkoły;
 • Wpisowe 150zł pokrywające koszty organizacji zajęć i niektórych materiałów należy wpłacić podczas pierwszego zjazdu (23.09.2023);
 • Wszystkie wymagane dokumenty tj. podpisane zdjęcie legitymacyjne, skierowanie na Szkołę Ceremoniarza Parafialnego od księdza opiekuna/proboszcza (oraz, w przypadku niepełnoletnich – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Szkole) powinny zostać dostarczone podczas pierwszego zjazdu (23.09.2023), spakowane do koperty i podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata;
 • Jeśli kandydat nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, nie może zostać przyjęty jako uczestnik na Szkołę Ceremoniarza Parafialnego w roku formacyjnym 2023/2024.

Uczestnik Szkoły Ceremoniarza Parafialnego zobowiązany jest do:

 1. Obecności na wszystkich zajęciach (10 zjazdów w wyznaczone soboty w godzinach od 9:00 do 15:00) – uczestnik ma prawo do nieobecności na jednym zjeździe. Należy wówczas ją usprawiedliwić drogą mailową pod adresem ceremoniarz.parafialny@gmail.com.
 2. Wywiązania się w terminie z wszystkich zadań podanych przez wykładowców, prowadzących poszczególne przedmioty oraz organizatorów Szkoły;
 3. Otrzymania oceny pozytywnej ze wszystkich egzaminów – uczestnik ma prawo do niezaliczenia co najwyżej dwóch egzaminów w pierwszym terminie. Uczestnik musi wówczas zaliczyć wszystkie pozostałe egzaminy w pierwszym terminie, a co najwyżej dwa niezaliczone poprawić podczas ostatniego zjazdu: 11.05.2024. Obowiązuje tylko jedno podejście do poprawy.
 4. Uczestnictwa w tygodniowych wyjazdowych warsztatach podczas ferii. Obecność na warsztatach jest bezwzględnie obowiązkowa – w szczególnych, indywidualnych przypadkach braku możliwości uczestnictwa z przyczyn losowych, choroby lub wypadku Duszpasterz Służby Liturgicznej może zlecić uczestnictwo w warsztatach organizowanych rok później lub zaliczenie ich w ramach pracy własnej.
 5. Punktualnego przybywania na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa.
 6. Zaliczenia w odpowiednim terminie:
  1. Planu prezbiterium kościoła, w którym uczestnik posługuje (z uwzględnieniem przestrzeni liturgicznej – ołtarz, ambona, sedilia, kredensja),
  2. Pracy pisemnej na wybrany temat.

Uczestnik zostanie skreślony z listy i będzie musiał opuścić Szkołę Ceremoniarza Parafialnego bez możliwości powrotu w roku formacyjnym 2023/2024 w przypadku, gdy spełni co najmniej jedno z poniższych:

 • Będzie nieobecny na więcej niż jednym zjeździe i nie usprawiedliwi wszystkich nieobecności;
 • Nie zaliczy trzech lub więcej egzaminów w pierwszym terminie;
 • Nie zaliczy wszystkich egzaminów;
 • Będzie nieobecny na warsztatach lub nie wywiąże się w terminie ze zleconego indywidualnego zaliczenia warsztatów.
 • Nie otrzyma oceny pozytywnej z zaliczenia planu prezbiterium i pracy pisemnej;
 • Nie będzie spełniał warunków przyjęcia na Szkołę i uczestnictwa w niej;
 • Nie będzie uczestniczył aktywnie w zajęciach lub będzie notorycznie i umyślnie przeszkadzał innym uczestnikom lub wykładowcom.

Zasady uczestnictwa w zajęciach:

 • Każdy uczestnik podczas zajęć powinien zadbać o sporządzanie własnych notatek z informacji i pojęć z zakresu poszczególnych przedmiotów.
 • Uczestnik powinien uważać na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. Wykładowcy zawsze z chęcią odpowiedzą na zadawane na temat pytania.
 • Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć jest zabronione. Wykładowca ma prawo wyprosić każdego, kto zakłóca przebieg wykładu. Uczestnik wyproszony z zajęć liczy się jako „nieobecny”.
 • Uczestnik Szkoły nie powinien korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć, chyba że prowadzący zajęcia zarządzi inaczej.
 • Przewidziane są przerwy na odpoczynek między zajęciami, integrację, a także zjedzenie drożdżówek przygotowanych przez organizatorów. Poza wyznaczonym czasem nie powinno się spożywać posiłków, zwłaszcza podczas zajęć.
 • Każdy uczestnik Szkoły powinien odznaczać się kulturą osobistą i być odpowiedzialny za swoje słowa i czyny.
 • Po zakończeniu zajęć każdy zostawia po sobie porządek taki, jaki zastał przed zajęciami.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Totus Tuus 32. Pierwsze spotkanie rozpocznie się w sobotę 23 września o 9.00.

Link do formularza zapisu na Szkołę:

https://forms.gle/RyjB2ghRQAhTyUpv8

Kontakt:

Ks. Artur Czepiel
Tel. 661 – 497 – 658
e-mail ceremoniarz.parafialny@gmail.com

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE