STRONA GŁÓWNA / Duszpasterstwo Służby Liturgicznej / SZKOŁA CEREMONIARZA PARAFIALNEGO

SZKOŁA CEREMONIARZA PARAFIALNEGO

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

 • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw,
 • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz)
 • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
 • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
 • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
 • pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich,
 • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Regulamin Szkoły Ceremoniarza Parafialnego 2020/21

1. Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Szkoły i dostosowania się do jego postanowień.

2. Dokonanie zapisu poprzez formularz internetowy oraz potwierdzenie go na pierwszym zjeździe oznacza zaakceptowanie regulaminu Szkoły.

3. Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 80 zł (cena obejmuje niektóre materiały potrzebne do pracy, posiłek oraz wszelką organizację zajęć) pomijając wyjazdy.

4. Warunki przyjęcia do szkoły:

 • Ukończenie szkoły podstawowej w nowym systemie szkolnictwa lub szkoły gimnazjalnej w starym systemie szkolnictwa;
 • Przejawianie pewnej dojrzałości oraz zainteresowania liturgią;
 • Wypełnienie internetowego formularza zapisu na Szkołę Ceremoniarza Parafialnego oraz wysłanie go;
 • Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Szkole podczas pierwszego zjazdu (26.09.2020 r.);
 • Dostarczenie podpisanego zdjęcia legitymacyjnego, skierowania na Szkołę Ceremoniarza Parafialnego od księdza opiekuna/proboszcza oraz, w przypadku niepełnoletności uczestnika, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Szkole (wzory skierowania i zgody podane w punkcie Załączniki);
 • Wpłacenie kwoty 80 zł podczas pierwszego zjazdu;
 • Zdrowie psychiczne i fizyczne (w przypadku chorób uczestnik jest zobowiązany do poinformowania w trybie natychmiastowym organizatora Szkoły mailem pod adres ceremoniarz.parafialny@gmail.com).

5. Uczestnik Szkoły Ceremoniarza Parafialnego zobowiązany jest do:

 • Obecności na wszystkich zajęciach (dziesięć zjazdów w wyznaczone soboty od 9:00 do 15:00) – Duszpasterz Służby Liturgicznej ma prawo skreślić z listy uczestnika Szkoły (bez zwrotu kosztów), który nie pojawił się na dwóch zjazdach (wszelkie nieobecności powinny zostać usprawiedliwione drogą mailową pod adres ceremoniarz.parafialny@gmail.com lub osobiście u organizatora Szkoły);
 • Wywiązania się w terminie z wszystkich zadań podanych przez osoby prowadzące poszczególne przedmioty i organizatorów Szkoły;
 • Zaliczenia wszystkich egzaminów – kandydat może nie zdać maksymalnie dwóch egzaminów w pierwszym terminie, ale jest zobowiązany je poprawić po ustaleniu terminu poprawy z prowadzącym dany przedmiot (lub podczas ostatniego zjazdu (8.05.2021)). Duszpasterz Służby Liturgicznej ma prawo skreślić z listy uczestnika Szkoły w sytuacji, gdy ten nie zda trzech egzaminów w pierwszym terminie;
 • Uczestnictwa w tygodniowych wyjazdowych warsztatach podczas ferii (13-19.02.2021) jeśli obostrzenia związane z covid-19 będą uniemożliwiały organizację warsztatów wyjazdowych lub Duszpasterz Służby Liturgicznej podejmie taką decyzję warsztaty odbędą się w Centrum Jana Pawła II w dniach 15-20.02.2021.
 • Punktualnego przybywania na zajęcia (każdy zjazd zaczyna się w dolnym kościele Sanktuarium świętego Jana Pawła II o 9:00)

6. Zasady uczestnictwa w zajęciach:

 • Każdy uczestnik podczas zajęć powinien mieć zeszyt i długopis, by mógł notować wszelkie informacje i pojęcia z zakresu poszczególnych przedmiotów.
 • Uczestnik Szkoły nie powinien korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć, chyba że prowadzący zajęcia zarządzi inaczej. Między zajęciami będą przerwy, podczas których swobodnie można korzystać z telefonów komórkowych. Ponadto przerwy są czasem na zjedzenie drożdżówki czy napicia się wody, które będą serwowane przez osoby do tego wyznaczone przez organizatorów.
 • Podczas zajęć uczestnik nie powinien przeszkadzać. Wykładowca ma prawo wyprosić każdego, kto przeszkadza w prowadzeniu zajęć.
 • Każdy uczestnik Szkoły powinien odznaczać się kulturą osobistą i odpowiedzialnością za swoje słowa i czyny.
 • Po zakończeniu zajęć każdy zostawia po sobie porządek taki, jaki zastał przed zajęciami.

7. Terminy:

 • Zjazdy:
  • I zjazd 26.09.2020
  • II zjazd 03.10.2020
  • III zjazd 07.11.2020
  • IV zjazd 28.11.2020
  • V zjazd 19.12.2020
  • VI zjazd 06.02.2021
  • warsztaty liturgiczne 13-19.02.2021/ 15-20.02.2021
  • VII zjazd 06.03.2021
  • VIII zjazd 10.04.2021
  • IX zjazd 24.04.2021
  • X zjazd 08.05.2021
  • dzień skupienia i błogosławieństwo 22.05.2021

Na każdy zjazd należy dostarczyć zgodę opiekuna prawnego.

 • Zaliczenia:
  • Plan prezbiterium swojego kościoła [szkic prezbiterium swojego kościoła parafialnego z uwzględnieniem przestrzeni liturgicznej (ołtarz, ambona, sedilia, kredensja) w wersji papierowej lub elektronicznej do końca października 2020 r.];
  • Praca pisemna na wybrany temat do 15 grudnia 2020 r.

W razie nie wywiązania się w terminie z wyżej wymienionych zadań, Duszpasterz Służby Liturgicznej ma prawo skreślić kandydata z listy Szkoły Ceremoniarza Parafialnego 2020/2021.

 • Link do formularza zapisu na Szkołę TUTAJ.

8. Kontakt: e-mail ceremoniarz.parafialny@gmail.com

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE