STRONA GŁÓWNA / Duszpasterstwo Służby Liturgicznej / SZKOŁA CEREMONIARZA PARAFIALNEGO

SZKOŁA CEREMONIARZA PARAFIALNEGO

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

 1. pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw,
 2. pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz)
 3. prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
 4. czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
 5. dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
 6. pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich,
 7. pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Regulamin Szkoły Ceremoniarza Parafialnego 2022/2023

 1. Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Szkoły i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Dokonanie zapisu poprzez formularz internetowy (link podany w punkcie 7. Załączniki) oraz potwierdzenie go na pierwszym zjeździe oznacza zaakceptowanie regulaminu Szkoły.
 3. Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 110 zł (cena obejmuje niektóre materiały potrzebne do pracy, posiłek oraz wszelką organizację zajęć) pomijając wyjazdy.
 4. Warunki przyjęcia do szkoły:
 • Ukończenie szkoły podstawowej w nowym systemie szkolnictwa lub szkoły gimnazjalnej w starym systemie szkolnictwa;
 • Przejawianie pewnej dojrzałości oraz zainteresowania liturgią;
 • Wypełnienie internetowego formularza zapisu na Szkołę Ceremoniarza Parafialnego oraz wysłanie go;
 • Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Szkole podczas pierwszego zjazdu (24.09.2022r.)
 • Dostarczenie podpisanego zdjęcia legitymacyjnego, skierowania na Szkołę Ceremoniarza Parafialnego od księdza opiekuna/proboszcza oraz, w przypadku niepełnoletności uczestnika, zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Szkole (wzory skierowania i zgody podane w punkcie Załączniki)
 • Wpłacenie kwoty 110 zł podczas pierwszego zjazdu;
 • Zdrowie psychiczne i fizyczne (w przypadku chorób uczestnik jest zobowiązany do poinformowania w trybie natychmiastowym organizatora Szkoły mailem pod adres ceremoniarz.parafialny@gmail.com.

Uczestnik Szkoły Ceremoniarza Parafialnego zobowiązany jest do:

 • Obecności na wszystkich zajęciach (dziesięć zjazdów w wyznaczone soboty od 9:00 do 15:00) – Duszpasterz Służby Liturgicznej ma prawo skreślić z listy uczestnika Szkoły (bez zwrotów kosztów), który nie pojawił się na dwóch zjazdach (wszelkie nieobecności powinny zostać usprawiedliwione drogą mailową pod adres parafialny@gmail.comlub osobiście u organizatora Szkoły)
 • Wywiązania się w terminie z wszystkich zadań podanych przez osoby prowadzące poszczególne przedmioty i organizatorów Szkoły;
 • Zaliczenia wszystkich egzaminów – kandydat może nie zdać maksymalnie dwóch egzaminów w pierwszym terminie, ale jest zobowiązany je poprawić po ustaleniu terminu poprawy z prowadzącym dany przedmiot (lub podczas ostatniego zjazdu (29.04.2023)). Duszpasterz Służby Liturgicznej ma prawo skreślić z listy uczestnika Szkoły w sytuacji, gdy ten nie zda trzech egzaminów w pierwszym terminie;
 • Uczestnictwa w tygodniowych wyjazdowych warsztatach podczas ferii (27.01 – 2.02.2023).
 • Punktualnego przybywania na zajęcia (każdy zjazd zaczyna się w dolnym kościele Sanktuarium świętego Jana Pawła II o 9:00)

Zasady uczestnictwa w zajęciach:

 • Każdy uczestnik podczas zajęć powinien mieć zeszyt i długopis, by mógł notować wszelkie informacje i pojęcia z zakresu poszczególnych przedmiotów.
 • Uczestnik Szkoły nie powinien korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć, chyba że prowadzący zajęcia zarządzi inaczej. Między zajęciami będą przerwy, podczas których swobodnie można korzystać z telefonów komórkowych. Ponadto przerwy są czasem na zjedzenie drożdżówki czy napicia się wody, które będą serwowane przez osoby do tego wyznaczone przez organizatorów.
 • Podczas zajęć uczestnik nie powinien przeszkadzać. Wykładowca ma prawo wyprosić każdego, kto przeszkadza w prowadzeniu zajęć.
 • Każdy uczestnik Szkoły powinien odznaczać się kulturą osobistą i odpowiedzialnością za swoje słowa i czyny.
 • Po zakończeniu zajęć każdy zostawia po sobie porządek taki, jaki zastał przed zajęciami.
 • Zaliczenia:
  • Plan prezbiterium swojego kościoła [szkic prezbiterium swojego kościoła parafialnego z uwzględnieniem przestrzeni liturgicznej (ołtarz, ambona, sedilia, kredensja) w wersji papierowej lub elektronicznej do końca października 2022r.]
  • Praca pisemna na wybrany temat do 17 grudnia 2022 r.)

W razie nie wywiązania się w terminie z wyżej wymienionych zadań, Duszpasterz Służby Liturgicznej ma prawo skreślić kandydata z listy Szkoły Ceremoniarza Parafialnego 2022/2023.

Link do formularza zapisu na Szkołę:

https://forms.gle/maDUixbSqSLmooq17

Kontakt:

Ks. Artur Czepiel
Tel. 661 – 497 – 658
e-mail ceremoniarz.parafialny@gmail.com

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE